< Education and Social Work Library Hebrew
Hebrew University logo   
הספריה לחינוך ולעבודה סוציאלית

   library logo

דף הבית שעות הפתיחה צור קשר follow us on twitter Library Facebook page שאלו אותנו
| English | | אודות | | צוות | | גישה מרחוק | | הזמנת חדרי לימוד | |שאלו אותנו | | שירותים | | משאבים אלקטרונים | | קטלוג |

השאלה בין-ספרייתית
  
טפסים להשאלה בין-ספרייתיית

פרטים ליצירת קשר
טל. 02-5881529 או 02-5882066
eswlill@savion.huji.ac.il :אימייל

עלות ההזמנה
ספר מספריות אחרות של האוניברסיטה העברית : ללא תשלום
ספר מספריות אוניברסיטאיות בארץ :                  ₪16.00
ספר מספריות במכללות בארץ :                          ₪25.00
מאמר עד 10 עמודים:                                       ₪18.00
כל 10 עמודים נוספים:                                       ₪8.00
הזמנת מאמר מחו"ל : נא לפנות לספרית הר הצופים, טל. 02-5881123

:(שרות ספרייתי פרטי (שס"פ
קוראים מעודכנים בספריה רשאיים להזמין סריקת מאמרים. העלות זהה למחיר הזמנת מאמרים מספריות אחרות

לתשומת הלב
קורא שהזמין צילום או ספר בהשאלה בין ספרייתית ולא לקח אותו
ישלם את עלות ההזמנה
קורא שאיבד ספר יחוייב במחיר אשר יקבע ע"י הספרייה המשאילה

זכויות יוצרים
על פי הוראות חוק זכויות יוצרים אסור בהחלט לצלם חלק ניכר מתוך יצירות שקיימות לגביהן זכויות יוצרים ללא קבלת רשות מבעלי הזכויות, פרט לצילומים במסגרת טיפול הוגן ביצירה לשם לימוד עצמי, מחקר, בקורת, סקירה או תמצית עיתונאית - וזאת רק במידה הדרושה לצורך אותה מטרה בלבד. הספרייה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל הזמנה שלפי שיקוליה מפרה את חוק זכויות יוצרים.

 
 
 
 
[ בית הספר לחינוך] [  בית הספר לע"ס ולרווחה סוציאלית ] [ מרכז מלטון לחינוך יהודי] [     רשות הספריות] [    האוניברסיטה העברית בירושלים]
[ דף הבית] [   שאלו אותנו]     twitter     facebook
 
   
 

הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 91905
טל': 972-2-5882066 ; פקס: 972-2-5881586